امیر تشکر amir tashakor

تعداد خانه های خالی ایران 10 برابر انگلیس است

معاون وزیر راه و شهرسازی: تعداد خانه های خالی ایران 10 برابر انگلیس است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}