امیر تشکر amir tashakor

رد شدن شکایت اپل از شرکت ساعت سازی سواچ توسط دادگاهی در بریتانیا

دادگاهی در بریتانیا شکایت اپل مبتنی بر ممنوعیت ثبت شعار  one more thing توسط شرکت ساعت سازی سواچ را رد کرد.

 

{{text}}