امیر تشکر amir tashakor

سازمان غذا و دارو آمريكا واكسن فايزر را تاييد كامل كرده است

سازمان غذا و دارو آمريكا واكسن فايزر را تاييد كامل كرده است

{{text}}