امیر تشکر amir tashakor

توسعه ی فناوری تایید هویت از طریق اسکن رگ های دست


                    

{{text}}