امیر تشکر amir tashakor

توسعه ی فناوری تایید هویت از طریق اسکن رگ های دست


{{text}}